Algemene voorwaarden

  1. Simons & Partners is een associatie van advocaten en stelt zich tot doel de advocatuur te beoefenen in de meest ruime zin van het woord. Haar advocaten zijn ingeschreven bij de Balie van Antwerpen.
  2. Huidige algemene voorwaarden gelden voor diensten geleverd door de advocaten, medewerkers en personeel.
  3. De aansprakelijkheid van de advocaten, medewerkers en personeel is beperkt tot het netto dekkingsbedrag van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De beroepsaansprakelijkheid is gedekt door een collectieve verzekeringspolis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies. Indien er, om welke reden dan ook, geen uitkering uit hoofde van de verzekering mocht plaatsvinden dan is de aansprakelijkheid van de advocaten, medewerkers en personeel beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door de advocaten verstrekte diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid.
  4. Het ereloon wordt in samenspraak met de cliënt besproken. Het kantoor werkt in beginsel tegen uurtarief, doch een vaste prijs kan op voorhand met de cliënt worden afgesproken. Voorafgaand aan het leveren van prestaties, kan een overeengekomen provisie worden verzocht aan de cliënt en dit naargelang de in te schatten omvang van de te leveren prestaties, de complexiteit van het dossier en de urgentie. Onze erelonen, administratieve kosten en – indien van toepassing – de btw worden op onze ereloonstaten vermeld.
  5. Het kantoor zal de prestaties, de gerechtskosten en de uitgaven die verschuldigd zijn aan derden of indien deze reeds zijn betaald factureren aan de cliënt.
  6. De advocaat behoudt zich het recht voor om geen prestaties (meer) te leveren wanneer het gevraagde voorschot of de gezonden tussentijdse afrekeningen na hun vervaldag onbetaald blijven.