Privacy policy

  1.  

Simons & Partners Advocaten is begaan met uw privacy en wil volkomen transparant zijn over de wijze waarop uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden aangezien wij veel waarde hechten aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Simons & Partners Advocaten verbindt zich ertoe om te allen tijde de naleving te verzekeren van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke en deontologische voorschriften, met inbegrip van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Dit Privacybeleid bevat algemene informatie aangaande de persoonsgegevens die wij verzamelen en de wijze waarop wij die gegevens verzamelen, gebruiken en meedelen, evenals informatie aangaande de procedures die wij invoeren om uw recht op privacy te garanderen.

Gelieve te noteren dat wij ons het recht voorbehouden dit Privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacybeleid is terug te vinden op onze website.

2. 

Gegevens die Simons & Partners Advocaten verzamelt:

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u ons contacteert voor juridisch advies of andere soorten diensten. Simons & Partners Advocaten verzamelt onder meer de volgende persoonsgegevens:

Wij beperken in ieder geval onze vraag naar persoonsgegevens tot wat nodig is om u de producten of diensten te bezorgen waarvoor u belangstelling getoond heeft.

3.

Simons & Partners Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de dienstenovereenkomst die afgesloten werd tussen u en Simons & Partners Advocaten, voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen of wanneer wij een rechtmatig belang hebben dit te doen en uw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt (bv. versturen van nieuwsbrieven).

In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan de tijd nodig voor het bovenstaande. Behalve voor de strijd tegen het witwassen van geld worden de gegevens niet langer bewaard dan vijf jaar na het laatste gebruik ervan.

4.

Simons & Partners Advocaten kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons diensten verlenen (o.a. organisatie van events en website beheer).

Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Wij doen al het nodige opdat deze derden te allen tijde onze privacynormen eerbiedigen, evenals de wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden meedelen, inclusief wetshandhavingsinstanties, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bv. in de strijd tegen het witwassen van geld.

5.

U kunt onze website raadplegen zonder dat u ons daartoe persoonsgegevens moet bezorgen. Indien u ons echter niet de gevraagde gegevens bezorgt, is het mogelijk dat wij u geen diensten kunnen leveren of dat de website niet goed functioneert.

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om:

6.

Alle verzoeken, klachten of vragen kunnen gericht worden aan Simons & Partners Advocaten via e-mail aan info@simons-partners.be. Wij zullen uw verzoeken, klachten of vragen onderzoeken en u tijdig antwoorden.

7.

U kunt ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Meer informatie inzake de contactgegevens van de GBA vindt u op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of contact@apd-gba.be.

8.

Simons & Partners Advocaten gebruikt functionele cookies. Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.